هر پیاز زعفران چند گل میدهد هر پیاز زعفران 3 تا 4 گل میدهد 

جهت خرید پیاز زعفران گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی 

فهرست