میزان برداشت زعفران در گلخانه

میزان برداشت زعفران در گلخانه بستگی به سطح زیر کشت و مقدار پیاز زعفران به کار برده در گلخانه دارد 

میزان برداشت زعفران در گلخانه

میزان برداشت زعفران در گلخانه

میزان برداشت زعفران در گلخانه به درشتی پیاز زعفران هم ربط دارد 

جهت خرید پیاز زعفران درشت گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)