فروش بذر زیره

تکثیر زیره سبز از طریق بذر صورت می گیرد. تاریخ کشت زیره سبز اواخر پائیز (آذرماه تا 20 بهمن زمان مناسبی برای کشت زیره سبز است. اگر زیره سبز به صورت ردیفی کشت شود فاصله ردیف ها 20-15 سانتی متر مناسب است. هر هکتار به 32 کیلوگرم بذر زیره سبز نیاز دارد. عمق بذر زیره سبز بسته به بافت خاک بین 2-5/1 سانتی متر و کشت بذر مستقیم در زمین اصلی صورت می گیرد کاشت زیره سبز را می توان به دو روش خشکه کاری و هیرم کاری انجام داد. بذرها را می توان پس از مخلوط کردن با ماسه نرم به صورت دست پاش در سطح زمین پخش کرد. زیره محصولی است کم آب که به صورت دیم نیزکاشته میشود.ازابتدای آذرماه تا 20 بهمن موقع کاشت است و ازپانزده اردیبهشت تا اوایل خرداد موقع برداشت محصول میباشد
درهرهکتار که به طور آبی آب داده شود 25تا32 کیلو بذرلازم است و برای دیم 15تا20 کیلوگرم
زیره محصولی است که بایدسرموقع برداشت شود یعنی ازپانزده اردیبهشت تا اوایل خرداد درغیر این صورت ریزشده و بر زمین میریزد
برای روش آبی زمین راشخم زده مسطح میکنیم بذرکرده و ردیف میکنیم آب میدهیم.برای دیم(یعنی نیازی به آبیاری ندارد و آب باران کفایت می کند ) پس ازباران درماههای کاشت اول بذرمیکنیم بعدشخم میزنیم برای دیم بایددقت شودکه رطوبت زمین وهوادربالاترین سطح باشد یعنی پس از بارانی که عمق زمین رو تا 20 سانت مرطوب کنه حتی المقدوراز زمینهایی باخاک نرم استفاده شود
قیمت بذر زیره هر کیلو 22000 تومان می باشد
از هر هکتار آبی تا3تن و از هر هکتار دیم تا2 تن زیره میتوان برداشت کرد ?فقط کسانی که بالای 5 هکتار قصد کاشت داشتند می توانیم نیرو بفرستیم برایشان بکارند

فهرست