زمان کاشت زعفران در یزد از خرداد تا اخر مهر است 

جهت خرید پیاز زعفران گل دهی بالا به صفحه اصلی این سایت مراجعه فرمائید

صفحه اصلی 

فهرست